YAZILIM

ENTEGRE YÖNETİM YAZILIMI


Yazılım sistemimiz iki ana modülden oluşmaktadır.
 

1) EBYS (ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ) MODÜLÜ


Uygulamamızın EBYS modülü kurumlar ve özel sektörde üretilen veya dışarıdan gelen evrakların ilgili kurumumuz içindeki süreçlerinin dijital ortamda yönetilmesini sağlayacaktır.

Kurumdaki mevcut iş süreçlerinin tasarlanan formlar ve akış adımları üzerinden daha etkin, hızlı ve yönetilebilir bir şekilde sonuçlandırılmasına olanak tanır.

EBYS ile, gerek kurum içi birimleri arası yazışmaları gerekse diğer kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile olan yazışmaların bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayarak;

 • Yazışmaların standartlaşması,

 • Yazışmaların sevk, paraf ve onay sürelerinin kısaltılması,

 • Harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilmesi,

 • Yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi ve geriye dönük erişimin anlık olabilmesi

hedeflenmektedir.

EBYS ÖZELLİKLERİ:

 • Sistem içinde yer alan Tarama Modülü kullanılarak ek bir programa ihtiyaç duyulmaksızın tarayıcı üzerinden belge tarama ve arşivleme işlemleri gerçekleştirilir. MS Office uygulamaları ile entegrasyon çerçevesinde söz konusu uygulamalarda hazırlanan belgeler, direk uygulama içerisinden kullanılabilir.

 • Web tabanlı olduğundan hızlı ve kolay kurulum ve entegrasyon özelliklerine sahiptir. Kullanıcı dostu ara yüzleri sayesinde işlemlerin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar.

 • Dinamik iş akışları sayesinde süreçlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

 • TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından onaylan elektronik e-imza modülü ile temel olarak elektronik imza oluşturma ve oluşturulmuş elektronik imzaları doğrulama ve e-yazışma paketi oluşturur.

 • Ülkemizde lisanslı olarak hizmet veren elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının pazara sunduğu farklı markalarda tüm akıllı kartlarla sorunsuz çalışır.

 • Kurumlar arası Elektronik Belge Paylaşım KEP (Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi) entegrasyonu sağlar.

 • Diğer uygulamalarla hızlı entegrasyonu sağlayacak yapıda entegrasyon (web servis) modülü içerir.

 • Tüm kullanıcılar 7 gün 24 saat evrak alıp gönderebilir,

 • Belgelerin dolaşımı esnasında durumları takip edilebilir: Gönderildi, Okundu, Cevaplandı vs.

 • Belgeler arşivlenebilir ve 7/24 dünyanın her yerinden geriye dönük tüm belgelere arşivden erişilebilir.

 • Resmi yazışma kurallarına uygun olarak belge üretimini, üretilen belgelerin akış süreçlerine sokulmasını ve süreci tamamlayan evrakların ilgili tüm meta verileriyle birlikte arşivlenmesini sağlar.

 • Kurumun ihtiyaç duyduğu ISO standardları baz alınarak dokümantasyon üretimi gerçekleştirilebilir ve ilgili dokümanların standardı denetlenebilir olması sağlanacaktır.

 • İç ve Dış denetimlerin planlanması, sorumluluk ataması, check-list kullanımı, denetim raporlama gibi alt süreçlerin uygulanmasına olanak tanır.

 • Yurtdışı ve Yurtiçi iç ve dış denetim ve süreç yönetimlerinin tamamen dijital ortama aktarılmasını içermektedir. Bu bölüm sayesinde, yurtdışındaki tüm projelerin süreçleri anlık olarak telefon, tablet vs üzerinden anlık olarak takip edilebilmekte ve kağıt ihtiyacı olmadan, mevcut tüm süreçlerin takibi, işlenmesi ve onaylanması ve bunlarla ilgili dökümantasyon süreçleri kağıtsız ortam üzerinden yürütülmekte ve geriye dönük korunmaktadır.

 • Kurumsal amaca doğrudan katkısı olmayan her türlü giderin azaltılmasına katkı sağlayarak, kurumun hedefe dönük çekirdek süreçler üzerine yoğunlaşmasını sağlar. Böylelikle performans ve rekabet avantajını geliştirerek maliyeti ve süreyi düşürmeye olanak tanır.

 • Kurumda üretilen veya dışarıdan gelen evrakların kurum içindeki süreçlerinin dijital ortamda yönetilmesini sağlar.

 • Kurumda kağıtsız kuruma geçişi sağlar.

 • İş süreçlerinin ölçme ve değerlendirilmesine, böylelikle iyileştirme ve standartlaşma çalışmalarının yapılmasına katkı sağlar.

 • Kırtasiye giderlerinden, zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar.

 • Güvenli ve mekandan bağımsız erişim imkanı sağlar.

 • Evrak akışını hızlı ve doğru sonuçlandırıp, İş ve süreç takibi yapar.

 • Süreçlerde tıkanan noktaları raporlar.

 • Saklanan belgeyi, yönetilen bilgiye dönüştürür.

 • Karar verme mekanizmasının hızlanması,

 • Yeni belgeler için referans olma,

 • Belgelerin kontrolü için sistematik yaklaşım sağlar.

 • Kurumsal verimliliği artırıp kurumun bilgi gereksinimlerini karşılar.

 • Değerli dosyaları koruma ve gereksiz belgelerin üretimini önler.

 
Uyumlu Mevzuatlar

 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu,

 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

 • TSE 13298 Elektronik Belge Yönetimi Standardı

 • Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları,

 • Kayıtlı Elektronik Posta «KEP» Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

2) PROJE YÖNETİMİ MODÜLÜ


Kurum bünyesinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin tek bir noktada entegre edilerek bütünleşik bir yapıya kavuşturulduğu, kurumsal kaynakların (finans, iş gücü vs.) bir araya getirilerek operasyonel verimliliğin artırıldığı, iş akışlarının dinamik olarak yönetildiği ve organizasyon tarafından belirlenen performans ölçütleri ışığında iyileştirmelerin yapıldığı uygulama modülüdür.

Proje Yönetim Modülünün Avantajları;

 • Hızlı Entegrasyon

 • Dinamik Raporlama

 • Düşük Maliyet

 • Etkin İletişim

 • Fonksiyonel Yönetim

 • Operasyonel Yönetim

 • Sorgulanabilir Süreç Yönetimi

 • Uçtan Uca Bağlı Entegre Sistem

 • Kontrol Edilebilir Ekip Yönetimi

 • İyileştirilebilir Süreç Yönetimi

 • Verimlilik Artışı

 • Yüksek Güvenlik

 • İzlenebilir İş Akış Yönetimi

Proje Yönetim Modülü 4 alt modül daha içermektedir;

İnsan Kaynakları Yönetimi:

Kamu Kurum ve Kuruluşların bünyesinde barındırılan tüm personelin, işe başlangıcından Kurumdan ayrılmasına kadar olan tüm süreçlerin sistem üzerinde takip edildiği, iç ve dış modüller ile gerekli entegrasyonların yapıldığı ve dinamik raporların alınabildiği ana sistemdir.

 • Özlük Modülü

 • Sicil Modülü

 • Kadro/Hizmet Takip Modülü

 • Bildirim Modülü

 • Hareket Modülü

 • Terfi Modülü

 • Performans Yönetim Modülü

 • İzin/Sağlık Raporu Modülü

 • Disiplin Modülü

 • Disiplin Modülü

 • Eğitim/Sınav Modülü

 • Belgelendirme/Sertifikalandırma Modülü

 • Rotasyon Yönetim Modülü

 • Yardım/Kesinti Modülü

 • Mesai/Puantaj Modülü

 • Bordro Tahakkuk Modülü

 • Harcırah Modülü

Bütçe Yönetimi:

Kamu Kurum ve Kuruluşların bünyesinde bulunan birimlerden gelen gelir ve gider bütçe taleplerinin kayıt altına alındığı, değerlendirildiği, onaylandığı, analitik bütçe usulüne göre birim bütçelerinin ve kanuni raporların/cetvellerin oluşturulduğu ana sistemdir.

 • Talep Modülü

 • Planlama Modülü

 • Bütçe Modülü

 • Raporlar Modülü

 • Cetveller Modülü

 • Ödenek Modülü

 • Gerçekleşme Modülü

Mali İşler Yönetimi:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Muhasebe departmanlarına yönelik Türkiye Finansal Raporlama Sistemi(TFRS)/Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Vergi Usul Kanuna göre hazırlandığı, iç ve dış modüller ile gerekli entegrasyonların yapıldığı ve dinamik raporların alınabildiği ana sistemdir.

 • Genel Muhasebe Modülü

  • Hesap Planı İşlemleri

  • Fiş (Açılış, Kapanış, Yevmiye, Tahsilat, Tediye, Mahsup, Kur Farkı vb.) İşlemleri

  • Bilanço İşlemleri

  • Yansıtma İşlemleri

  • Teminat İşlemleri

  • Kredi İşlemleri

  • Cari Kart/Hareket İşlemleri

  • Mutabakat İşlemleri

 • Finans Modülü

  • Tahakkuk İşlemleri

  • Tahsilat İşlemleri

  • Banka İşlemleri

  • İcra İşlemleri

 • Sabit Kıymetler Modülü

 • Fatura Modülü(E-Fatura)

 • Maliyet Muhasebesi Modülü

 • Mali Defterler Modülü

  • Kasa Defteri

  • Yevmiye Defteri

  • Büyük Defter(Defter-i Kebir)

  • Muavin Defterler

 • Mali Tablolar Modülü

  • Bilanço Tablosu

  • Kesin Hesap Cetveli

  • Geçici/Kesin Mizan

  • Nakit Akış Tablosu

  • Gelir Tablosu

  • Konsolide Mali Tablolar

 • E-Beyanname Modülü

  • Damga Vergisi

  • Muhtasar Vergisi

  • Kurumlar Vergisi

  • KDV1 Vergisi

  • KDV2 Vergisi

  • Geçici Vergi

Bakım Onarım Yönetimi Modülü:

Kamu Kurum ve Kuruluşların bünyesinde bulunan makine ve tesislerin faal halde kalabilmesi için gerekli bakım ve onarım faaliyetlerinin yönetildiği, iç ve dış modüller ile gerekli entegrasyonların yapıldığı ve dinamik raporların alınabildiği ana sistemdir.

 • Periyodik Bakım Modülü

 • Koruyucu Bakım Modülü

 • Önleyici Bakım Modülü

 • Muayene Modülü

 • Arıza Kayıt Modülü

 • Görev Emri Modülü

 • Değer Artırımı/Yeniden Değerleme Modülü

 • Hasar Tespit Modülü

 • Revizyon Modülü

 • Malzeme Analiz Modülü

 

OPERASYONEL KOLAYLIK VE TÜM İŞ SÜREÇLERİNİN DİJİTAL ERİŞİMİ

 
 

Yazılımımız; Web ve Yazılım tabanlı çalışmakta olup, çoklu proje desteği ile farklı roller ve farklı ekiplere istenildiği kadar proje ataması ve görev ataması yapılabilmektedir.

Tüm bu modüller, şirketinizin iş akışları ve taleplerinize göre özelleştirilebilmektedir.

Fiyat teklifi bu özelleştirmelere ve şirketinize özel verilecektir ve tarafınıza özel iş analizi yapılacaktır. Tüm analiz ve çalışmalar karşılıklı gizlilik sözleşmesi ile korunacaktır.
 
Best Software Solutions